16 มิถุนายน 2020

   วันที่ 17 มิถุนายน 2563

    11 กันยายน 2020

    เลขบัญชีชำระค่าลงทะเบียน

    25 สิงหาคม 2020

     โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา  2563

    25 สิงหาคม 2020

    โครงการจิตอาสาพระราชทาน

    25 สิงหาคม 2020

    โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

    16 มิถุนายน 2020

    วันที่ 17 มิถุนายน 2563

    7 กุมภาพันธ์ 2020

    ขอเชิญร่วมงานมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    7 กุมภาพันธ์ 2020

    กองแผนงาน กองกิจการวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘”

    7 กุมภาพันธ์ 2020

    ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

    7 กุมภาพันธ์ 2020

    ขอเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา