คณะกรรมการบริหาร                         หน่วยวิทยบริการ   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดจันทบุรี

 

                                                               พระราชจันทโมลี                                                                                                         ประธานคณะกรรมการบริหารหน่วยวิทยบริการจันทบุรี                                       เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

 

                                                     พระครูสิริปัญญาวงศ์                           พระราชธรรมเมธี,ดร.                      พระครูปริยัติธรรมานุสิฐ     เจ้าคณะอำเภอขลุง                          รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี                   เจ้าคณะอำเภอเขาคิชฌกูฏ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                                                  รองประธานกรรมการ

                                                        พระครูไพศาลบุญวัตน์                          พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์                   พระครูประดิษฐ์ศาสนการ  เจ้าคณะอำเภอโป่งน้ำร้อน                        เจ้าคณะอำเภอสอยดาว                     เจ้าคณะตำบลพลวง      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                                                                                       นายทรัพยสิทธิ์ เกิดในมงคล                    รศ.ดร. ทรงคุณ  จันทจร                    ผศ.ฉวี  สิงหาด        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

กรรมการจากคณาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์

 

                                                     รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม                   รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง                รศ.ดร.เติมศักดิ์  ทองอินทร์

 

                                                                                                                                                             ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา                                                      กรรมการและเลขานุการ