สมัครเรียน

การรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564

หน่วยวิทยบริการฯ มจร จันทบุรี

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 พฤษภาคม 2564

>สาขาที่เปิดสอน

  • ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
  • การจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.)
  • รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

>คุณสมบัติของผู้สมัคร

            -ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

1

2

3

            -การจัดการเชิงพุทธ  (พธ.บ.)

1

2

3

          -รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)

1

2

3

>ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : ใบสมัครปริญญาตรี-มจร-adjust-1  หรือ แสกน QR                          หรือ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้โดยการแสกน QR ด้านล่างนี้>ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

2.เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

2.1  สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ใบ

2.2 สำเนาหนังสือสุทธิ (พระภิกษุ/สามเณร) ๑ ชุด

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๒ ใบ

2.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  ๒ ใบ

2.5 สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย/เทียบเท่า  ๑ ใบ

2.6 สำเนาปริญญาบัตร ๒ ใบ

2.7 สำเนานักธรรมชั้นเอก ๑ ใบ

2.8 สำเนาเปรียญธรรม……….ประโยค ๑ ใบ

2.9 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ๒ รูป

2.10 อื่น ๆ (ถ้ามี)……………………….

           3.ชำระค่าสมัครทาง  Mobile  Banking  หรือธนาคาร หรือหน่วยวิทยบริการฯ ในวันที่ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

4.ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่หน่วยวิทยบริการฯ มจร จันทบุรี  หรือทางไปรษณีย์

>ค่าสมัคร

  • ค่าสมัครทุกหลักสูตร 100  บาท

* สามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารธนชาต สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี  615-6-12109-5

** กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน เพื่อใช้ยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

                โทรศัพท์ : 0 3949  8599  (สำนักงาน)

                              08 0696 5463 (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล)