หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต

 

                               พระครูสมุห์ชินวรวัตร    ถิรภทฺโท,ดร.                                                       ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต                                                              สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

                                                                                            พระครูมุนีวรานุวัฒน์                                                 พระปลัด เวชยันต์  ฐิตสทฺโธ            อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต                              อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต             สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                             สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

 

                                                                                         อาจารย์ถาวร   โคตรชัย                                               อาจารย์สุพิชญาณ์  แก้วโพนทอง        อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต                                อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต         สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                               สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ